Vrijheid van godsdienst als leugenondersteuning


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geplaatst op 8 april 2017 door

Ik heb, ook op deze site, met enige regelmaat geschreven over vrijheid van godsdienst. Een fenomeen dat in onze geschiedenis een bijzondere plaats inneemt als het om machtspolitiek denken gaat. Religies hebben zich in de westerse wereld via deze slim geformuleerde framing door de eeuwen heen een machtspositie verworven die ze ook vandaag de dag nog tot het maximum uitbuiten. Want wie kan er tegen vrijheid zijn, zeker als die vrijheid een heilige klank heeft.

In deze blog wil ik het vooral hebben over de leugenondersteuning die van de wettelijke regeling van vrijheid van godsdienst uit gaat.

Ik heb me altijd afgevraagd waarom het fenomeen vrijheid van godsdienst bestaat. Is vrijheid van godsdienst iets anders dan vrijheid van vereniging? Of je nu religieus bent of van tennissen houdt of van motorrijden, we zijn vrij ons te verenigen en er in ons eentje of samen van te genieten.

In lang niet alle landen op de wereld bestaat die vrijheid van godsdienst overigens. Er zijn landen waar godsdienst in een kwaad daglicht staat, waar een bepaalde godsdienst van overheidswege is voorgeschreven en andere godsdiensten niet worden getolereerd. Ook zijn er landen waar godsdienst onder controle van de overheid staat. In al deze landen is godsdienst een maatschappelijk problematisch verschijnsel waar men onophoudelijk mee worstelt.

In onze “vrije” westerse samenleving (we zijn wat verder op de democratische ladder) kennen we het fenomeen vrijheid van godsdienst dat bij wet geregeld is. Dat betekent blijkbaar dat hier godsdienst zijn legitimatie moet hebben van bescherming door de overheid. Religie is ook hier niet in staat op eigen overtuigingskracht een bindende factor in de samenleving te zijn. En dus regelen gelovigen hier hun voorrechten en dwingen uitzonderingsposities af. Ik vind dat een veeg teken.

De wereld van de religies zit vol merkwaardige leugens, bedenksels en omschrijvingen van waanzin die als heilig en te respecteren worden neergezet, opgedrongen en verkocht. Letterlijk verkocht, want de religie-industrie is een machtige multi-miljarden industrie. En in democratieën wordt dit bedrieglijke verdienmodel inmiddels dus ook door wet- en regelgeving beschermd.

Nog nooit is er ook maar een schijn van bewijs geleverd dat er goden bestaan. En hoewel er in ons land steeds minder mensen zijn die dat leger van imaginaire vriendjes c.q. wereldheersers en hun grondpersoneel nog serieus nemen is de macht van de religies, zeker wereldwijd gezien, nog steeds groot. De wil van god, de wil van allah en collega’s dwingt in de wereld geheel ten onrechte respect en gehoorzaamheid af en schrijft je, bij ons gesteund door de vrijheid van godsdienst, voor je vrijheid in te leveren voor een leven op je knieën.

In de loop der jaren hebben we (onder religieus-politieke invloed en met steun van andere (politiek) belanghebbenden) in onze wet- en regelgeving vastgelegd dat de religies iets bijzonders zijn en een speciale plek en voorrechten genieten in de samenleving. Maar wat is vrijheid van godsdienst anders dan de vrijheid je te onderwerpen aan een complex van leugens dat we religie noemen, vaak allerminst zelf een toonbeeld van vrijheid. Je bent volgens de leer van de religies niet vrij je geloof te verlaten of om niet te geloven. De heilige boeken schrijven voor ongelovigen te vervolgen of te doden. Op ongeloof staan her en der in de praktijk ook zware sancties. Dat vrijheid van godsdienst ook inhoudt dat je “vrij van godsdienst” mag zijn wordt maar moeizaam begrepen. Er heerst een merkwaardige, leugenachtige, dogmatische, beeldvorming rond geloof.

Er bestaat geen god, geen enkele. En een niet bestaande god kun je dus ook niet lasteren. Het strafbaar stellen van godslastering is daarom een bewust verzonnen onderdrukkingsstrategie. De woorden heidenen, ketters en antichrist zijn religieuze beledigingen en bedreigingen voor ongelovigen. Terwijl ook de hemel, de hel, engelen en de duivel verzinsels zijn. Kortom, religies bestaan uit een aaneenschakeling van arrogante leugens en verzinsels die middels een uitgekiende marktstrategie de status van heiligheid en onschendbaarheid hebben meegekregen. En die zo zijn opgebouwd dat ze een machtige greep op de samenleving hebben. Deze leugenachtige greep op de samenleving wordt beschermd door de wettelijk verankerde vrijheid van godsdienst die te pas en te onpas wordt gebruikt en afgedwongen. Maar religie verdient geen respect en speciale bescherming in wet- en regelgeving. Het is geïnstitutionaliseerde machtswellust.

In artikel 6 van onze Grondwet wordt de vrijheid van godsdienst geregeld. Lees dat artikel nog eens, maar dan met de ogen van een (niet al te zuiver denkende) motorrijder. Dan lees je:

6.1. Ieder heeft het recht zijn liefde voor het motorrijden, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te praktiseren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

6.2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Prachtig toch? Hoera, een uitzonderingspositie! Vrijheid van motorrijden wettelijk beschermd! Goed geregeld zo. Als motorrijder krijg ik hiermee bescherming tegenover andersdenkenden die motorrijden maar niets vinden. Ik kan met een beroep op artikel 6 elk bezwaar tegen motorrijden wegwuiven of misschien zelfs laten vervolgen. Ik krijg subsidies en belastingvoordelen en respect van de politiek. Ook de media zullen me met respect behandelen. Nooit meer kritische vragen en als leider een alom gerespecteerd motorpaus. En natuurlijk zalig- en heiligverklaringen op zijn tijd.

Maar vrijheid en verantwoordelijkheid gelden natuurlijk in gelijke mate voor alle mensen en voor alles wat mensen denken en doen. Dus waarom een uitzondering voor godsdienst of motorrijden?

Hetzelfde geldt wat mij betreft ook ten aanzien van artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook hier wordt, mijns inziens geheel ten onrechte, een uitzondering gemaakt voor godsdienst.

Mijn conclusie is dat in onze samenleving vrijheid van godsdienst (samen met blasfemiewetgeving) vooral de vrijheid beschermt om straffeloos te liegen, te bedriegen en te bedreigen. Religie is nergens op de wereld in staat een breed gedragen geloofwaardig en democratisch samenlevingsmodel neer te zetten. Vrijheid van godsdienst is in onze samenleving een ondemocratisch middel in het belang van religieuze onderdrukking. De bevoorrechting van religie is nadrukkelijk in wetgeving omgezet om het instituut religie ruim baan te geven zonder verantwoording af te leggen over de leugenachtige en onrealistische uitgangspunten en op voorhand te vrijwaren van kritiek. En om onder dekking van wettelijke bescherming anders- en ongelovigen te onderdrukken en te vervolgen. Om heilige boeken met de meest moorddadige passages ten opzichte van andersdenkenden en ongelovigen onaantastbaar te maken voor kritiek en afkeuring. Om organisatorische en financiële voorrechten en voordelen te genieten. Om kinderen te indoctrineren met religieus onderwijs.

Het verspreiden van nep-informatie en nepberichten is inherent aan religies. Eeuwen lang is het bestaan van goden als de waarheid, de enige echte waarheid, beiden in leven en sterven, aan ons opgedrongen. En ook vandaag de dag kunnen religies, onder bescherming van de vrijheid van godsdienst, zonder weerwoord hun nepinformatie over god verspreiden. Heel bijzonder is dat b.v. de politiek en de media hier gewoon in mee gaan als het om geloof gaat. In de politiek en ons openbaar bestuur is de scheiding van kerk en staat een farce en de media zijn allesbehalve onafhankelijk op dit vlak. Zelden klinkt er kritiek, zelden worden er kritische vragen gesteld, zelden worden de religieuze leugens tegen het licht van het realisme gehouden en op hun realistische waarde beoordeeld. Religieuze organisaties claimen zelfs een alleenrecht op waarden en normen die door religieus (en dus leugenachtig) denken zijn gevormd. Zonder religie zouden we in een waarden- en normloze samenleving leven. Hoe arrogant kun je liegen? En hoe infantiel kun je dit zonder weerspraak laten. In mijn ogen is religie, vanwege zijn leugenachtige basis, moreel verwerpelijk. Maar die verwerpelijke moraal is door de vrijheid van godsdienst wel wettelijk beschermd.

In plaats van vrijheid van godsdienst zouden we een afkeurende waarschuwing voor de godsdiensten moeten opnemen in de regels die we opstellen voor een leefbare samenleving en een democratischer toekomst met meer vrijheden. Het tolereren en wettelijk beschermen van geïnstitutionaliseerde leugens en intolerantie heeft al veel te lang geduurd. Laten we beginnen de vrijheid van godsdienst als uitzondering uit onze wet- en regelgeving te halen.
29 reacties “Vrijheid van godsdienst als leugenondersteuning”


 1. Toon Swinkels schreef:

  @Wim Aalten,
  Goed artikel; ben het helemaal met je eens.

 2. Wim Aalten schreef:

  Dank je Toon.

 3. ben warner schreef:

  Een helder stuk, meneer Aalten. In feite geen speld tussen te krijgen. Godsdienstigen vinden deze kritiek altijd een aanval, zoals onze vaste commentator de heer VdBerg. Hij verdedigt altijd zijn recht op religie. Die religie komen we tegen in twee hoofdzaken: het bestaan van een almachtige godheid en de waarde van zijn leefregels, zonder we die bijvoorbeeld kennen als de Tien geboden.
  Ik heb nooit begrepen waarom mensen nie kunnen leven met die doorgaans aanvaardbare leefregels zonder dat daar een nooit vertoonde buitenkosmische almacht aan te pas moet komen, Niet doden, je vader en moeder eren, aardig zijn voor anderen, zwakke en zieke mensen helpen, voedsel delen met hongerigen en zo nog wat sociale gedragingen van humane aard kan ik heel goed uitvoeren zonder daar een godsgebod van te maken of een hemel dan wel hellegang aan te verbinden. Ik heb die buitenissige fantasieën of vreemde verzinsles helemaal niet nodig.
  De alleszins logische vraag is derhalve: Waarom hebben religieuzen hiervoor een opperbaas nodig? Is hun vlees zwakker dan het mijne?

 4. Wim Aalten schreef:

  Ik erken het recht op religie ook maar teken er direct bij aan dat religie misleiding is. Een ieder heeft het recht zich te laten misleiden.
  En een vrijdenker heeft het recht deze misleiding aan de kaak te stellen. Ook als dat in heldere taal is en voor de gelovige/misleidde mens niet welgevallig.
  En Ben, ik heb ook nooit begrepen waarom de leefregels die aan een god worden toegeschreven niet gewoon leefregels van de mensheid kunnen zijn. Het zijn leefregels die bijdragen aan een leefbare samenleving.
  Mensen horen zelf verantwoordelijkheid te nemen en die eigen verantwoordelijkheid ook gewoon als zodanig te benoemen. Dat maakt de verhoudingen helder en maakt mensen aanspreekbaar zonder religieuze ontsnappingsclausule.

 5. Toon Swinkels schreef:

  Dit zou uit de grondwet geschrapt moeten worden, en het verbod dan wel het strafbaar stellen van landloperij zou er weer in moeten komen. Voor 2000 moest eenieder die in Nederland verbleef een vaste woon- en verblijfplaats hebben. Op de BES-eilanden is landloperij en bedelarij nog steeds een overtreding.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Landloper

 6. thomas bakker schreef:

  leugenondersteuning – leugenondersteuning – leugens – leugens – leugenachtige – leugens – leugenachtige – liegen – leugenachtige – leugens – leugenachtig – liegen – leugenachtige – leugens
  Maar 14 dit keer.
  Verder identiek aan je vorige bijdragen.
  Kun je niet eens iets nieuws verzinnen.

 7. Wim Aalten schreef:

  Het verzinnen vind je vooral aan de kant van de religies. Maar daar hoor ik je niet over.

 8. HvdBerg schreef:

  Meneer Aalten, u schrijft dat het een leugen is om te beweren dat we zonder religie in een waardenvrije maatschappij zouden leven, en bestrijdt dat.
  Meneer Warner ziet die waardenvrijheid juist als hoogste goed. Hij schreef: Atheïsten streven naar een waardenvrije maatschappij. En toch prijst hij uw stuk.
  Ik begrijp dat u voor uw waarheid de vrijheid van anderen op wilt offeren:
  “In plaats van vrijheid van godsdienst zouden we een afkeurende waarschuwing voor de godsdiensten moeten opnemen in de regels die we opstellen voor een leefbare samenleving en een democratischer toekomst met meer vrijheden. Het tolereren en wettelijk beschermen van geïnstitutionaliseerde leugens en intolerantie heeft al veel te lang geduurd. Laten we beginnen de vrijheid van godsdienst als uitzondering uit onze wet- en regelgeving te halen.”
  In uw ogen leidt dat tot meer vrijheid, ra, ra hoe kan dat.
  Dat u geen liefhebber van de religie bent, begrijp ik uit uw stuk. Maar u houdt er ook wel een erg vreemde definitie op na.
  Tegen meneer Dorrepaal zou ik willen zeggen: Lees dit stuk en het bevestigt nogmaals mijn eerder gedane uitspraak dat een kinderachtige opvatting van religie tot een kinderachtig atheïsme leidt.

 9. M.Poort schreef:

  Thomas Bakker #6

  Ja precies, proberen jullie het eens met goede argumenten Tegen het bestaan van een mogelijke God bijvoorbeeld! 😉

  Jullie kunnen wel beweren dat wij met bewijzenlast moeten komen, lekker makkelijk natuurlijk. En als dan wat geleverd wordt, bij alles gelijk zeggen dat het niet waar en onzin is ,zonder dat dan ook ergens op te baseren en te beargumenteren. Dat maakt jullie een beetje triest.

  Hadden atheisten die bewijzen Tegen het bestaan van een eventuele God gehad, had ik ze wel gelijk naar me toe gesmeten gekregen.
  Het feit dat jullie ze niet hebben ,is ook om de rede dat er wel een God is.

  Agnosticisme zou meer op z’n plaats wezen lijkt me dan ,in plaats van atheïsme.

  Het enigste wat ik uit atheïsme heb opgemaakt is dat jullie de hele tijd schreeuwen van ,er bestaat geen God/Goden. Zonder ook maar 1 argument te leveren die dat bewijst. En het belachelijk maken van gelovige om zelf wijs over te komen. Beetje zielig allemaal hier.

  Wil jullie nog danken voor de gesprekken. Wist tot hiervoor niet dat er Zoveel bewijzen waren die de bijbel en de schepping ondersteunen. En aangezien jullie ook met niks komen die een God onmogelijk maakt. Is het voor mij, zover het nog kon, nog duidelijker geworden.

  Johannes 14:6

  Jezus zeide tot hem: ik ben de weg ,en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  Mvg

 10. Wim Aalten schreef:

  M.b.t. nr. 8. Een samenleving is nooit waardenvrij. Maar de religieuze waarden (en ik bedoel hier zowel de christelijke als de islamitische als andere religieuze waarden en normen) beperken de vrijheid van mensen. En zijn soms ook een bedreiging voor onze vrijheden.
  Er zijn menselijke waarden en normen voldoende om te hanteren in een leefbare samenleving. En ook die vragen om voortdurende alertheid. Maar menselijke waarden en normen zijn bespreekbaar zonder tussenkomst van een niet bestaande wereldheerser die de samenleving nauwlettend in de gaten houdt en regels voorschrijft. Een wereldheerser die naar hartenlust gebruikt en misbruikt kan worden. Daar trapt een vrij denkende mens niet is.
  M.b.t. nr. 9. Tegen een zendingsboodschap is geen denken opgewassen.

 11. M.Poort schreef:

  Wim Aalten# 10

  ‘M.b.t. nr. 9. Tegen een zendingsboodschap is geen denken opgewassen’

  Altijd beter dan wat de koran voorschrijft toch? Denk dat we daar allemaal niet gelukkig van worden.

 12. thomas bakker schreef:

  #9
  M. Poort, wilt u mij niet met ‘jullie’ aanspreken; alsof ik ook maar iets gemeen zou hebben met dhr. Aalten.
  https://devrijegedachte.nl/geloof-begint-bij-jou/comment-page-1/#comment-130781

 13. M.Poort schreef:

  Thomas Bakker #12

  Ik verwees naar een tekst die u gebruikte in #6

  ‘Kun je niet eens iets nieuws verzinnen.’

  Was het deels met u eens. ‘Jullie’ sloeg meer op de gene, waar ik hiervoor discussie mee had.

 14. Toon Swinkels schreef:

  @Wim Aalten #7,
  Binnen de religie wordt niets nieuws verzonnen, dat zou tegen de principes van het geloven in gaan. Wat in die oude boeken staat is toch de enige waarheid!?! Vanwege het feit dat je aanhanger bent van een bepaald gedachtegoed geniet je privileges en bescherming en mag je zelf volop discrimineren en denigreren.

 15. HvdBerg schreef:

  U zegt dat religieuze waarden de vrijheid van mensen beperkt.
  Christelijke waarden zijn voor mij mededogen, naastenliefde, barmhartigheid, gerechtigheid, gelijkheid, vrijheid om zomaar een paar te noemen. Waar wordt uw vrijheid beperkt?
  U heeft het over menselijke waarden waar zijn die volgens u op gebaseerd?
  Misschien komt u met universaliteit, maar dat verheldert niet veel.
  Is het mogelijk dat u uw kennis wat betreft religie niet alleen beperkt tot uw wat kinderlijke opvatting daarvan, dan kunt u eindelijk een ophouden met uw van dik hout retoriek.

 16. Wim Aalten schreef:

  Ik zie dat de discussie bij mijn Blog vanaf hier verdwenen is. Ik had zelf vorige week nog een bijdrage geplaats.
  Wat de reden is weet ik niet, sorry.

 17. Bert Kellner schreef:

  @ HvdBerg #15 Waarden en normen beperken de vrijheid per definitie. En dat gebeurd met een reden. Daarom zijn er overheden en wetten. Omdat de samenleving evolueerd is een aanpassing van de waarden en normen regelmatig nodig. Hier zijn genoeg voorbeelden van te bedenken.

 18. HvdBerg schreef:

  Meneer Kellner, kunt u met wat voorbeelden komen.
  Ik denk dat de waarden, welke ik heb genoemd niet snel veranderen en een goede basis zijn.

 19. ben warner schreef:

  @vdBerg. Ik zal u een voorbeeld geven. We kennen in Nederland als waarde de vrijheid van meningsuiting. De norm is alles mag behalve bedreigingen, aanzetten tot haat en laster. De moderne media laten zien dat mensen bijvoorbeeld op twitter zo ver gaan, dat elke beschaving ontbreekt. Het zou mij niet verwonderen als we de waarde handhaven maar de norm aanscherpen.
  De mening blijft vrij, maar de wijze van uiten of verwoorden zal scherper aan banden moeten worden gelegd. Anders moeten we de betekenis en de waarde van wat we beschaving noemen aanpassen.
  Ook euthanasie en voltooid leven zijn onderwerpen die een bijstelling van de norm vereisen en ook van de waarde, maar dan in de beleving van niet godsdienstige mensen, die hebben immers alle recht op hun eigen zienswijze en doodskeuze omdat het vrije mensen zijn.

 20. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, wat betreft de vrijheid van meningsuiting ben ik het helemaal met u eens.
  Wat betreft uw punt over euthanasie en de voltooid leven discussie niet. Uw massieve standpunt betreffende deze onderwerpen en de religie deel ik niet. Het zijn onderwerpen die ieder mens aangaan en waar ook religieuze mensen verschillende antwoorden op geven. Welke waarde u wilt bijstellen is mij een raadsel. Dat u de religieuze mens wilt buitensluiten van de discussie lijkt me niet erg democratisch.

 21. Bert Voorneveld schreef:

  De vrijheid van godsdienst -als apart geformuleerd grondrecht- is overbodig en schadelijk.

  -Overbodig omdat alle godsdienstige denken en handelen al afdoende beschermd wordt door de combinatie van de andere bestaande grondrechten. Er is vrijheid van denken, van meningsuiting, van vereniging en vergadering en daarnaast zijn discriminatie en belediging verboden.

  -Schadelijk omdat de aparte vermelding van een ‘vrijheid van godsdienst’ een rangorde tussen de grondrechten suggereert. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat sommigen in orthodox-christelijke kringen een uitzonderingspositie claimen op het verbod van het discrimineren wegens seksuele geaardheid, met een beroep op de vrijheid van godsdienst. Dat laatste zou dan van een hogere orde zijn dan het eerste. Joden en moslims claimen op eenzelfde manier hun uitzonderingspositie bij het onverdoofd slachten van dieren en het genitaal verminken van kinderen.
  Dat soort uit een achterlijk verleden overgebleven barbarijen kunnen we vermijden door de apart geformuleerde vrijheid van godsdienst te schrappen en de wet voor iedereen op gelijke wijze toe te passen.

 22. Bert Voorneveld schreef:

  @HvdBerg
  U schrijft in #15: “Christelijke waarden zijn voor mij mededogen, naastenliefde, barmhartigheid, gerechtigheid, gelijkheid, vrijheid om zomaar een paar te noemen.”
  Dat mag binnen uw hedendaagse en persoonlijke visie zo zijn, maar historisch gezien zijn deze waarden allerminst “christelijk”, noch in theorie, noch in de praktijk.
  De ‘Golden Rule’ bijvoorbeeld, is veel ouder dan de bijbel. En in de praktijk heeft het christendom in de periode dat het de macht had op alle denkbare manieren institutioneel in strijd gehandeld met diezelfde zogenaamde “christelijke waarden”.

  U suggereert in #20 dat een pleidooi voor het recht op een zelfgekozen humaan levenseinde zou betekenen “dat de religieuze mens wordt buitengesloten van de discussie”. Wat een onzin! De religieuze mens discussieert niet alleen mee, maar probeert vooral de discussie te blokkeren. Telkens als in de politiek stemmen opgaan om de wettelijke mogelijkheden te verruimen, proberen christelijke politici zo’n ontwikkeling in de kiem te smoren. Inhoudelijke argumenten waarom de religieuze mens meent te mogen/moeten bepalen hoe (ook) de niet-religieuze mens heeft te leven, te lijden en te sterven kom ik niet tegen. Maar misschien kunt u die leemte hier en nu invullen?

 23. HvdBerg schreef:

  Meneer Voorneveld, kunt u mij uitleggen waarom het noemen van vrijheid van godsdienst een rangorde in de grondrechten suggereert. Als ik zeg 1,2,3,4, dan zegt u dat ik een rangorde aanbreng in de getallen? Lijkt me meer te maken te hebben met een persoonlijke allergie.
  De ‘golden rule’ is veel ouder dan de bijbel, zegt u. In welke tijd plaatst u de eerste vermelding van de ‘golden rule’ en in welke tijd de bijbel? In elk geval is de benaming ‘golden rule’ van christelijke oorsprong.
  Wat betreft de discussie omtrent de wettelijke mogelijkheden rond het levenseinde, heeft elke partij recht van spreken en zal er in een democratisch proces een regeling komen. Wilt u ook beweren dat artsen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen niet mee mogen spreken?
  Binnen de kerken wordt er heel verschillend gedacht over het levenseinde. Uw mening geeft blijk van een atheïstische massiviteit, die ik hier vaker tegenkom.

 24. ben warner schreef:

  Ik sluit @20 niemand buiten van de discussie. Als gelovigen er een andere mening en zienswijze op nahouden, so be it. Het is hun goed recht. Maar dan geldt ditzelfde recht ook voor mij. En het is derhalve mijn mening dat anderen niet zullen beslissen over mijn vrijheid om te kiezen hoe en wanneer ik sterf. Dat kan ik zelf wel. Maar we hoeven in dit geval niet te discussiëren:we zijn het eens dat we fundamenteel van mening verschillen. Ik sta u of uw geloofsgenoten geen strobreed in de weg. Ik zou niet durven en niet willen. Zelfs als u de kruisdood zou verkiezen, is dat volledig uw keuze. Bedenk echter wel dat de Romeinen die dit vonnis voltrokken sterk gelovig waren.

 25. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, waarom zo onvriendelijk. Mij en mijn geloofsgenoten, kruisdood.
  Waar baseert u zich op als u stelt dat we fundamenteel van mening verschillen?
  Mijn idee is trouwens wel dat ook u strenggelovig bent in uw opvattingen, of zijn uw behoorlijk strakke uitgangspunten allemaal op de wiskunde of ander exact vakgebied gebaseerd.

 26. Jan Willem Nienhuys schreef:

  De ‘gulden regel’:

  • In de Gesprekken van Confucius (Lunyü 15:23), zegt Confucius (551 v.C. – 479 v.C.): ‘Wat u voor u zelf niet wenst, wens dat een ander niet.’ In de Doctrine van het Midden (Zhongyong, 13:3), vermoedelijk daterend van ca. 200 v.C. wordt dit eveneens gezegd: ‘niet aan anderen doen, wat je niet wilt dat aan jou gedaan wordt’.

  • Isocrates (ca. 375 v.C.) zei: ‘Doe niet aan anderen wat je kwaad zou maken als anderen het jou zouden doen.’

  • De Mahabharata, geschreven rond 150 v.C., onderwijst: ‘Dit is de som van alle rechtvaardigheid: ga met anderen om zoals je graagt wilt dat er met jou wordt omgegaan.’

  Voorts hebben we:
  • De Dao De Jing, het ‘Boek van de Weg en de Deugd’ wordt aan Laozi toegeschreven. Het is een belangrijke tekst voor het taoïsme, en dateert van enkele eeuwen v.C. In couplet 49 wordt over de Wijze gezegd: ‘Zij die goed zijn, beschouwt hij als goed. Zij die niet goed zijn, beschouwt hij ook als goed. Op deze manier verwerft hij goedheid. Zij die betrouwbaar zijn, vertrouwt hij. Zij die niet betrouwbaar zijn, vertrouwt hij ook. Op deze manier krijgt hij hun vertrouwen.’

  • ‘Overwin boosheid met verzoening; Overwin het slechte met het goede; Overwin gierigheid met vrijgevigheid; Overwin leugens met de waarheid.’ (Uit de boeddhistische tekst Dhammapada, het ‘Pad van de Waarheid’, vers 223. De tekst dateert van ca. 300 v.C.)

  • ‘Een hoogstaand wezen vergeldt geen kwaad met kwaad; dit is een stelregel die men moet eerbiedigen; het sieraad van deugdzame personen is hun gedrag. Men moet nimmer de slechten of de goeden schade berokkenen, en zelfs niet misdadigers die de dood verdienen. Een nobele ziel zal altijd mededogen tonen zelfs jegens degenen die er behagen in scheppen anderen te kwetsen of degenen die doende zijn wrede daden te verrichten – want wie is zonder fouten?’ (Uit het hindoeïstische epos Ramayana, Yuddha Kanda 115. Het is geschreven door Valmiki, en dateert van voor 500 v.C.)

  Dezelfde gulden regel vinden we ook in Leviticus 19:21. Die tekst dateert echter van ruim na 200 voj, toen er voor het eerst een min of meer zelfstandige joodse staat was in Palestina die net een godsdienstoorlog had gewonnen van een inefficiënte kolonist (het Seleucidische rijk). De ethische ideeën van toen waren allemaal gejat van elders in het Midden-Oosten. Er is niks verkeerds aan ethische ideeën overnemen van anderen, maar het is niet zo netjes om vervolgens te doen alsof je zelf de eerste bent die het bedacht heeft.

  Bovenstaande citaten komen uit een vertaling van mij van een boek van Victor Stenger.

 27. HvdBerg schreef:

  Meneer Nienhuis, u moet wel goed lezen. Kunt u aangeven waar ik heb beweerd uitvinder te zijn van de gulden regel? Ik heb de heer Voorneveld slechts om tijdbepalingen gevraagd. Wel heb ik beweerd dat de benaming Golden Rule door christenen is ingevoerd. Misschien kunt u mij uit de droom helpen en de herkomst van de benaming ouder dateren, wie weet.

 28. Jan Willem Nienhuys schreef:

  “De ‘Golden Rule’ bijvoorbeeld, is veel ouder dan de bijbel.”
  schreef Bert Voorneveld.

  H. vd Berg antwoordde:
  “De ‘golden rule’ is veel ouder dan de bijbel, zegt u. In welke tijd plaatst u de eerste vermelding van de ‘golden rule’ en in welke tijd de bijbel? In elk geval is de benaming ‘golden rule’ van christelijke oorsprong.”

  Voorneveld had het duidelijk over de inhoud. Niet over het woord. Uiteraard is de term “golden rule” Engels en dateert dus van na het ontstaan van de Engelse taal. Dat is zeurpieterij over de datering van de term.

  De citaten die ik gaf bewijzen dat deze regels (het zijn er eigenlijk meerdere, nl. doe anderen niets aan wat je zelf niet leuk vindt (negatieve versie), behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden (positieve versie) en ‘hebt uw vijanden lief, vergeld kwaad met goed oid” (sterke versie)) veel ouder zijn dan de bijbel.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel_(leefregel)

  vermeldt meer: daar wordt het eerste gebruik van de term ‘golden rule’ gedateerd op 1615. Maar daar had Voorneveld het niet over. Hij had het over de inhoud, en ik heb gedocumenteerd dat die inhoud ouder is dan de Bijbel. Gezien de periode waarin de tekst van de Bijbel ontstaan is (met name de Pentateuch) hebben de Bijbelschrijvers het overgenomen van bronnen en ideeën die al eeuwen de ronde deden.

  H. v.d. Berg maant mij tot beter lezen. Mag ik hem uitnodigen tot althans mijn naam correct te spellen?

 29. ben warner schreef:

  De golden rule is van christelijke oorsprong? U, meneer VdBerg en uw denkgenoten vinden dat atheisten maar moeten bewijzen dat iets ewat in hun ogen niet bestaat inderdaad niet bestaat. U kunt niet beweren dat wij, naturellen (dat is denken voordat het geloof werd uitgevonden), dat niet hebben geprobeerd. het ukt ons niet een bewijs tegen te komen. Een enkel boek en enige sterk geselecteerde gsschirftne is natuurlijk geen bewijs, dat weet ik ook wel. U zoudt het op geen enkel andere gebeurtenis in het leven als u slachtoffer was als bewijs aanvaarden.
  Maar dir daargelaten. Weet u zeker dat de golden rule niet al voor het christendom ergens werd geopperd? En kunt u dit bewijzen? Dat is van onze kant van denken een gerechtvaardigde vraag. Zonder meer de christelijke oorsprong claimen zonder de 100.000 jaar menselijke voorgeschiedenis op dit punt te kennen (geldt voor u en mij) is een lamentabel betoog. Bovendien kan het heel goed zijn dat elders in de kosmos beschavingen bestaan die deze regel ook allang kennen. Ontlkennen dat die beschavingen er zijn, mag, maar wilt u dit dan van uw zijde onomstotelijk aantonen. Wat u van mij vraagt, mag ik ook u voorleggen.
Reageer