Heeft Jezus bestaan?

Geplaatst op 13 december 2015 door

Op 16 december 2015 zal Anton van Hooff, classicus en oud-voorzitter van De Vrije Gedachte, een lezing geven over het historische bewijs voor de meest besproken persoon in de westerse cultuur.

De meeste Nederlanders hebben inmiddels geconcludeerd dat Jezus niet de ‘zoon van God’ was, maar heeft de goeroe van Nazareth überhaupt wel bestaan als historisch persoon? Vrijdenkers zijn het onderling oneens en ook onder sommige christenen is het geen taboe meer om Jezus meer als ‘inspirerend figuur’ te zien dan per se iemand die ooit op de Aarde heeft rondgelopen.

De lezing wordt omlijst door gedachtewisseling en gezelligheid! Klik hier voor meer info.
21 reacties “Heeft Jezus bestaan?”


 1. Hans Velderman schreef:

  Nee! Natuurlijk niet. Jezus heeft nooit bestaan. Adam en Eva trouwens ook niet. En Boeddha? Koning Arthur? De Griekse, Germaanse, Keltische, Indiaanse, Hindoestaanse, Afrikaanse, Australische droomtijd, goden in natuurreligies, natuurlijk bestaan ze niet echt! En Ceasar dan het Romeinse kankergezwel? Ook nooit bestaan! Neem Napoleon, een klein manneke, een dwerg, kabouter, heeft ook nooit bestaan. Immers kabouters bestaan niet volgens uw voorzitter. Oja, sorry, vergeet ik Mohammed, ook hij heeft nooit bestaan evenals Deo Democratius.
  Vraagt u zich niet af, zoals de slaven in het Middelandezee gebied die ongeveer 2000 jaren geleden en geloofden in hun redder?
  En wij maar lachen om die ongeschoolde geitenbreiers.

 2. Hans Velderman schreef:

  Grappig detail, uw voorzitter liet iemand ( ben even kwijt door de eeuwen heen) wie hij bedoelde? Blootsvoets over de Ebro lopen. Persoonsverwisseling?

 3. Hans Velderman schreef:

  Was met de kindermoordenaar Ceasar volgens overlevering de Rubicon, mijn foutje. Maar de Jordaan dan of was het het meer van Galilea? Klootzakken vereren? Ceasar, Karel de Grote, Napoleon, Lenin, Stalin,Hitler, koningen, Presidenten als Nixon, Bush jr., mensen als Blair, Balkenende,? Roept u maar op enig moment in de toekomst. Heeft die of die bestaan? Zeker weten. In de hoofden van mensen die uit de kudde wilden stappen. Lukte niet! Ook u lukt het niet. U vormt een nieuwe kudde met verlorenen!

 4. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Velderman, wat bedoeld u eigenlijk met: In de hoofden van mensen die uit de kudde wilden stappen. Lukte niet! Ook u lukt het niet. U vormt een nieuwe kudde met verlorenen!

  Zou u de moeite willen nemen om deze diepzinnige maar vooral niet te volgen teksten eens nader toe te lichten. Niet dat u er de ”Nobelprijs voor de Literatuur” mee kunt verdienen hoor, maar voor een onderlinge discussie op dit forum lijkt het mij van belang dat niet alleen ik, maar ook anderen weten wat met bovenstaande terminologie wordt bedoeld !

  Groet

 5. Hans Velderman schreef:

  Uw ex voorzitter als historicus, weet dat een landverrader, ene Flavius Josephus, overloper en nadien schrijver in dienst van de Romeinen, in zijn verhalende geschiedschrijving, verslag doet van opstand en de oorzaak v.d Exodus van de Hebreeen . Hij was ooit een slimme hooggeplaatste opstandeling in het leger van het Joodse volk tegen de Romeinse overheersing en hij verhaalt over iemand die er was. Een bijzondere man. Bedoeld wordt Jezus.
  Stel dat je morgen overlijdt? Na enige tijd kun je twijfelen of je ooit echt bestond. Anderen die twijfelen, of ontkennen, kunnen of kun je slechts documenten tonen, foto’s, botten of as. Verder is er op korte termijn de herinnering en die vervaagt tot er slechts papier met verhalen overblijft.
  Na jaren komen er intellectuelen die onderzoeken of iemand er ooit echt was. Nee, u was er nooit. Wees maar blij!

 6. Hans Velderman schreef:

  Jezus, was hij Gods zoon? Evenals u, uw zus, broer, neef, nicht, oom, tante, vader, moeder, opa en oma en iedereen die verantwoordelijk is voor uw bestaan, is een kind van God. Ergo u bent een kind Gods. Datgene dat alles voortbracht. Zonder datgene dat u voortbracht, kon u niet bestaan. Mocht er echter iemand zijn die zichzelf voortbracht, zal ik mijn mening bijstellen!
  De Natuur waaruit wij allen voortkomen kunt u niet ontkennen. De kracht en macht kortom de veroorzaker van alles.
  Laat ons een mens maken gelijk aan God. Vrije vertaling van een bijbeltekst. Inderdaad, alle levende en niet wezens en materie zal het worst zijn wat bedoeld wordt met de wereld. Buiten de mens -het enige wezen dat kent, herkent en weet dat er een wereld bestaat- bestaat er geen universum, heelal, aarde of enig herkenningspunt.
  Ja, wij zijn kinderen van God!
  Ik ken geen enkel ander levend en niet levend organisme die beschrijft, erkent, herkent dat er een wereld bestaat waar zij een rol in spelen.

 7. joop dorrepaal schreef:

  M.b.t. bijdrage 6:

  “…het enige wezen dat kent, herkent en weet dat er een wereld bestaat…”

  Ik heb een stuk onderhanden dat o.a. over de functie van het morele systeem bij de mens gaat; ik ben zo vrij daar alvast iets uit te gebruiken:

  begin citaat:
  “Misschien met uitzondering van een paar – mij overigens niet bekende – gevallen heeft het regelsysteem bij de mens zich gemanifesteerd als een religie. (ik laat recente ideologische experimenten buiten beschouwing, ze waren te efemeer.) Voor zover we kunnen nagaan worden we over de gehele aardbol geconfronteerd met religies. Het ligt in de rede om voor die opvallende verspreiding van dat fenomeen op zoek te gaan naar een verklaring. “Nogal wiedes”, zullen de religieuzen zeggen, “God heeft aan niemand het feit van zijn bestaan willen onthouden”… Jammer alleen dat hij dat gedaan heeft op een moment dat hij niet goed bij zinnen leek te zijn: iedereen heeft wat anders te horen gekregen. Dit is dus een niet bruikbaar denkbeeld. Voor een logische verklaring moet daarom naar evolutionaire feiten gezocht worden: de religies zijn niet voortgekomen uit een of andere god, maar uit de mens zelf.
  Ik denk aannemelijk te kunnen maken dat het regelsysteem zoals we dat bij de mens aantreffen niets anders is dan een logisch gevolg van met name de eerder genoemde opvallende sprongen in de evolutionaire ontwikkeling: (1) het ontstaan van de actief mobiele vorm van leven met (2) daaraan gekoppeld de noodzakelijke mogelijkheid om ervaring op te doen en te gebruiken, (3) de kuddevorming en (4) de exceptionele vergroting van de neocortex. Het regelsysteem in deze ontwikkeling is dus in wezen niets bijzonders en men zou zich met gegronde redenen kunnen voorstellen (het ligt zelfs direct voor de hand) dat, wanneer ze de tijd maar krijgen om verder te evolueren, het hele morele stelsel – inclusief het godsbegrip als een voor het regelsysteem bruikbaar en onmisbaar element – bijvoorbeeld ook door de runderen bedacht zal worden. En het is zelfs aannemelijk dat ook mogelijke vormen van buitenaards leven die actieve mobiliteit kennen, in enig stadium in hun ontwikkeling op het godsbegrip uitkomen. Maar in de morele constructie is met name het godsbegrip een onderdeel dat, zoals ik in het vervolg van mijn betoog zal laten zien, slechts een beperkte houdbaarheid heeft.”
  einde citaat.

  En om in de kerstsfeer te blijven en weer op Jezus terug te komen: ik sluit dus niet uit dat de os en de ezel indertijd heus al een tijdje “op weg waren”. De engelen als vorm van buitenaards leven krijgt u er bij cadeau.

  Maar misschien wilt u zo goed zijn de lezers even uit te leggen wat u onder “kennen” verstaat.

 8. Hans Velderma schreef:

  Beste meneer Dorrepaal, kennen, herkennen, bewustzijn. Alle levende wezens hebben een bewustzijn. Een ervan, de mens, schrijft het op, onderzoekt en realiseert zich dat hij leeft en deel uitmaakt van het grote geheel. Andere levende wezens ervaren hetzelfde, ontwikkelen zich door hun kroost hun ervaringen in de strijd van hun bestaan mee te geven. Stapje voor stapje echter. Opschrijven, onderzoeken, bestuderen, zou het natuurlijke ongelukje -mens- in staat kunnen stellen reuzenmijlen af te leggen.
  Maar dat is uw vraag niet. Onder kennen versta ik: het besef dat er een wereld is waarin we leven, een universum en dat je als mens daarin een rol speelt. Je dingen kunt veranderen, vernietigen, kortom kunt beheersen. Zonder mensen bestaat er geen wereld! Lijkt gek maar door het kennen, beseffen we dat er een wereld is. De Aarde en het universum zal het worst zijn. Zij waren er al. Na de mensheid blijven ze nog. Een simpele fout in de Natuur? Lijkt lang te duren voor het is hersteld. Verder blijft alles bij het oude.

 9. joop dorrepaal schreef:

  Mijnheer Velderman,

  “Zonder mensen bestaat er geen wereld!”

  Moet ik dit nu opvatten als een “solepsisme van de soort”?
  Denk u werkelijk dat wanneer onze soort ophoudt te bestaan, die os en die ezel niet gewoon door zouden gaan? Even uitsluitend dat we ze in onze val meegesleurd zouden hebben. Maar zelfs als dat laatste het geval zou zijn: waarom zou in het geweldige energieverval dat zich in het universum voltrekt niet te gelegener tijd een – ook weer eindig – proces ontstaan dat “kent”, dat zich “bewust van het bestaan” is. Wij zijn immers – naar ons weten ontstaan uit het sterrenafval dat weer het gevolg is van ooit dat vat met quarks dat leeggestort is en het daaruit volgende proces van de vorming van protonen et cetera uitmondend in de supernovae. Gewoon een “rottingsproces op een vuilnisbelt”! En er zullen best nog wel andersoortige ophopingen van kosmisch puin in welke vorm dan ook ontstaan. Daarbij kan niet uitgesloten worden dat, bij een verdere toename van de totale entropie, ook daarin weer processen ontstaan die zichzelf “bewust” in stand trachten te houden.

  Wat uw poging tot definiëring van “kennen” betreft:

  Mijn kat heeft een redelijk beeld – je zou ook kunnen spreken van besef – van de wereld, in ieder geval voldoende om zich (niet als soort, maar als individu!) staande te kunnen houden. Voor dat laatste is eigenheid vereist: hij moet kunnen “discrimineren” tussen zichzelf en bijvoorbeeld zijn grootste vijand: de kat van de buren. Ik denk dat hij donders goed weet dat hij “dingen kan veranderen, vernietigen, kortom kan beheersen”; hij doet het alleen binnen zijn mogelijkheden en die zijn grosso modo wat beperkter dan de onze. Zo kan hij ook geen sin van een cos onderscheiden, maar dat kunnen zoveel mensen niet. Het lijkt dus gradueel; wilt u een grens leggen en zo ja, waar? Of bent u bereid dieper te graven?

 10. Hans Velderman schreef:

  Zonder de mens bestaat er geen universum. De mens is namelijk het wezen die er kennis van heeft. U meneer Dorrepaal denkt dat uw kat denkt en dat uw kat kennis heeft van… etc. U als mens dus! Maar stel dat u en geen ander mens ooit heeft bestaan en ooit zal bestaan? U gaat steeds van een veronderstelling uit en denkt als mens maar dat is de vergissing, u bent er namelijk nooit geweest en de andere mensen ook niet. Wij beschrijven en kennen, onderzoeken en gebruiken wat we leren.
  Verder is kennis slechts een idee in de hersenen veroorzaakt via onze zintuigen en via een chemische reactie tussen de hersencellen die er een beeld bij vormen.
  Heeft allemaal weinig met het ooit bestaan van Jezus te maken. Onze kennis daarover is via overlevering, oude geschriften en Flavius Josephus geschiedschrijvingen,weer in ons brein te plakken.

 11. joop dorrepaal schreef:

  U stelt:
  A: “Zonder de mens bestaat er geen universum.
  De mens is namelijk het wezen die er kennis van heeft.”

  Ik ben bereid even een eindje met u mee te gaan, verhef uw letterlijke bewering tot paradigma en geef het de volgende invulling:

  B: “Zonder de kat bestaat er geen universum.
  De kat is namelijk het wezen die er kennis van heeft.”

  Oei…!

  Nu kan u gaan piepen en stellen: “A is een uitspraak van de mens over zichzelf en B is een uitspraak van de mens over de kat. A is juist en B is onjuist”. Maar dat laatste moet u wel aantonen. U zou ook nog eens kunnen overwegen waar het toe leidt wanneer de beweringen A en B van de kat afkomstig zouden zijn…
  U begrijpt wel: u zult moeten uitleggen wat u verstaat onder “kennis hebben van”.

  Wat is mijn kennis van bijvoorbeeld de fusieprocessen in een ster, van het Herzsprung-Russell diagram of het kunnen onderscheiden van de Grote Beer van Orion nog over honderdduizend jaar waard vergeleken met de kennis die de mens dan van het universum heeft?
  Waarom zou het bestaan van het universum juist afhankelijk moeten zijn van het bestaan van uitgerekend de mens? Waarom niet van de eenhoorn, of van de dodo?

  Voorts stelt u: ” Verder is kennis slechts een idee in de hersenen veroorzaakt via onze zintuigen en via een chemische reactie tussen de hersencellen die er een beeld bij vormen.”
  Het lijkt me geen slecht idee deze gedachte eens verder uit te werken.

 12. Hans Velderman schreef:

  Volgens mij ging het onderwerp over het ooit bestaan van een meneer die in het Latijn Jezus wordt genoemd. Een historisch monument, waar, na meer dan 2000 jaar, door mensen die enig idee van een hoger wezen missen, twijfel aanvoeren i.p.v. gedegen onderzoek. Heeft volgens mij met het bestaan van God op zich, niet veel meer te doen dan of er ooit ene meneer Confucius bestond.
  Als je aan het bestaan van goden twijfelt? Is het volgens mij een goede zaak onderzoek te doen.
  Het moet niet verkeren in twijfel over goede bedoelingen met bepaalde onderwerpen.
  Kun je beter trachten de broer van Bush jr. te zijn. Heb je bijna de zekerheid dat je belazerd wordt.

 13. Jakob Bolk schreef:

  Meneer Velderman,

  U bent mijns inziens veel te enthousiast, onderzoek doen naar het bestaan van god of Jezus is zinloos. Niemand heeft ook maar ooit in zijn of haar zoektocht maar het geringste bewijs gevonden als ondersteuning in het bestaan van deze Bijbelse figuranten !
  Je zou toch mogen veronderstellen dat een Schepper op zijn minst de vaardigheid zou moeten bezitten om een onomstotelijk bewijs te leveren voor hun bestaan. Feiten worden afgeleid van (wetenschappelijk) bewijs, en niet van horen zeggen, of van overmoedige Schriftgeleerden, en al zeer zeker niet van getrouwe gelovigen.

  Maar wellicht meneer Velderman lukt het u om met concrete aanwijzingen voor het bestaan van een Jezus voor de dag te komen, niet dat ik erg optimistisch ben hoor…..maar ik geef u gezien uw vastberadenheid van zijn bestaan een eerlijke kans !

 14. Hans Velderman schreef:

  Ik geef u ook een eerlijke kans meneer Bolk. Kunt u enig wetenschappelijk bewijs aanvoeren dat uw bedoudovergrootouders, fysiek gezien, werkelijk uw bloedverwanten zijn? Misschien denkt u dit maar het kan zijn dat zij van een geheel andere DNA zijn dan u.
  U gelooft slechts dat het waar is.
  Ook het door overlevering en geschreven verhaal dat Vercingetorix,een Keltische held, na jarenlange marteling, tentoonstelling in Rome en eenzame opsluiting, uiteindelijk in opdracht van Ceasar werd gewurgd. Slechts geschreven woorden zijn de enige getuigen.

 15. joop dorrepaal schreef:

  Meneer Velderman,

  Ach, ik zou toch gezworen hebben dat u in bijdragen 5 en 6 een aan het hoofdthema gerelateerde discussie opgestart had over “kennen en bestaan”. Dat leek me wel boeiend te worden. Maar na de gedachtewisseling in de bijdragen 7, 8, 9, 10, 11 geeft u er in uw bijdrage 12 de brui aan: u heeft inmiddels door dat u via het door u ingeslagen zijpad in het moeras beland bent. Zal ik u dan maar in de gelegenheid stellen zich aan uw kraag de kant op te trekken door deze route ook niet verder meer te bewandelen?

  Terug naar de hoofdlijn dus: ik haak in op uw bijdrage 12, en wel: “twijfel aanvoeren i.p.v. gedegen onderzoek” en: “Als je aan het bestaan van goden twijfelt? Is het volgens mij een goede zaak onderzoek te doen.”

  In het algemeen, maar zeker bij een welbewuste activiteit als “onderzoek” – om niet te spreken van “gedegen onderzoek” – dienen de resultaten, dus de verkregen informatie, om een daarop gebaseerde beslissing te nemen. Het zou de hoofdvraag in de ICT moeten zijn: “En welke beslissing dacht u te nemen of meent u dat er genomen moet worden op basis van deze informatie?”

  Wat verwacht u na de publicatie van de resultaten van het door u voorgestelde onderzoek: een nog grotere leegloop van de kerken of een massale bekering ten gevolge waarvan o.a. zich een “boost” in de bouwwereld voordoet vanwege het aantal kerkgebouwen dat ineens nodig blijkt te zijn? Om nog maar te zwijgen over allerlei andere “spin-offs”. Allemaal overwegingen die tegenwoordig gemaakt moeten worden om te besluiten of een onderzoek wel de moeite waard is en om te besluiten daartoe gericht fondsen te gaan werven. Maar het zal er wel op uitdraaien dat het te verwachten resultaat slechts tot divertissement zou kunnen dienen. Zonder er geweest te zijn neem ik aan dat de avond waarop Anton van Hooff sprak op de keeper beschouwd dat ook was.

 16. Hans Velderman schreef:

  Meneer Dorrepaal, ik probeer slechts mensen aan het denken te zetten. Vandaag las ik in het Radboud magazine een verhaal van Sybrand de Jong. Hij wordt de hoogste manager in Cern.
  Deze meneer moet niks hebben van religies en andere afleidende zekerheden en zijwegen. Er wordt zelfs op Cern gediscrimineerd op wetenschappers die wel of niet geloven. Verder vertelt hij (en dat vind ik schitterend en daar word ik blij van) “Het magische is vooral dat het bijna een plicht is om origineel te denken.” Lijkt bijna een contradictie. Verder zegt hij dat we exact 95,5 procent niet weten van de materie.
  De vereniging DVG. gelooft in wetenschap, een nieuwe religie van mensen die niet kunnen,willen of durven nadenken. Ze zijn roependen in de woestijn.

 17. joop dorrepaal schreef:

  Meneer Velderman,
  Uw opmerkingen m.b.t. de benoeming van Sybrand de Jong bevreemdden mij op zijn zachts uitgedrukt “ietwat”, vandaar dat ik de moeite genomen heb dat interview op te zoeken om mij ervan te vergewissen of dat wat u stelt, daar ook inderdaad staat.
  U stelt: “Deze meneer moet niks hebben van religies en andere afleidende zekerheden en zijwegen.”
  Maar daar waar de religie in het interview ter sprake komt kan ik hooguit een “afstandelijke neutraliteit” bij hem constateren. Ik zie echt niet in waarop u uw uitspraak baseert…
  Vervolgens stelt u: ” Er wordt zelfs op CERN gediscrimineerd op wetenschappers die wel of niet geloven.” Ik schrok toch even. Als ik dit kwaaddenkend interpreteer zou ik moeten aannemen dat u stelt dat de Jong beweerd zou hebben dat CERN geen “gelovige” wetenschappers als medewerker aanstelt.

  Maar wat staat er nu werkelijk in dat interview? Ik heb maar de moeite opgebracht om de passages waar het om draait even letterlijk over te nemen:

  begin citaat:
  … Nog los van het feit dat religie op CERN inherent op de achtergrond staat vanwege selectie van een bepaalde populatie. Die selecteert zichzelf als het ware.”

  Leg uit? “Als je zo fundamenteel wil begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, houd je heel weinig godsdienstfanaten over. Mensen bij ons houden zichzelf uitdrukkelijk buiten politieke of religieuze overwegingen.
  Politiek houd je niet altijd buiten de deur, maar op religie zijn we tamelijk strikt. Er is vanuit CERN geen enkele religieuze uiting en wat mensen thuis doen, moeten ze zelf weten. We kregen ooit een beeld van Shiva van de Indiase regering, maar dat werd geschonken als kunstobject.
  Er is uitvoerig over gediscussieerd, maar het beeld is er nog en heeft niet geleid tot escalatie.”
  einde citaat.

  Ik begrijp daaruit dat de CERN-medewerkers uit zichzelf het punt religie laten rusten, het hooguit thuis ter sprake brengen. En dat lijkt mij in een dergelijke omgeving maar het beste ook; er is nog nooit – uitgezonderd de vermeldingen in diverse heilige boeken – enige interactie tussen materie en iets wat “geest” zou zijn vastgesteld. Ook uit de psychokinetische experimenten die door de Sovjets uitgevoerd werden is nooit een positief resultaat voortgekomen. En nog los van dat: afgezien van de godsdienstfanaten weet vrijwel iedereen dat verschillende religies in eenzelfde ruimte vroeg of laat kunnen leiden tot een totaal verpeste werksfeer.

  Wat die 95.5% betreft: de Jong drukt zich m.i. wat ongelukkig uit. Vastgesteld is dat 95.5% van de materie/energie zich aan onze waarneming onttrekt. Daar weten we dus niets van. Maar pas wanneer we er ooit in slagen daar grip op te krijgen zal blijken hoeveel daar van te weten valt en welk percentage van onze totale kennis omtrent het universum dat beslaat (nog afgezien van de vraag in welke “kenniseenheid” je die hoeveelheid uitdrukt) . Het lijkt mij stug dat er een evenredigheid zou bestaan tussen het totale gewicht van een bepaalde materievorm en de theorie die nodig is om het gedrag ervan te verklaren; misschien is de zaak in slechts een handvol wetten samen te vatten… (Ik zou er meer over kunnen zeggen, wellicht bij een andere gelegenheid.)
  En dan nog dit: U schrijft: ” mensen die niet kunnen,willen of durven nadenken”.
  U roept zoiets wel vaker en ik wil u daarover maar eens een vraag stellen:
  ervan uitgaande dat “nadenken” een mentaal proces is dat uit louter logisch met elkaar verbonden stappen bestaat en dus klip en klaar in woorden uit te drukken is, zou u dan eens de moeite willen nemen op te schrijven wat u daarmee bedoelt; dus dat bij lezing iedereen onmiddellijk zegt: “O, zit het dus zó in elkaar, dus zó kom je tot die conclusie!”

 18. Hans Velderman schreef:

  Meneer Dorrepaal, u gaat iets uitleggen. Mooi! “Die selecteert zichzelf als het ware” . Hebt u goed gelezen. Hebben we eerder meegemaakt. Verzuiling noemden ze het toen. Lijkt erop dat er mensen met bepaalde hersensamenstellingen en neurotransmitters en opvoeding zich afscheiden van de anderen. Voor subsidies, financiële ondersteuning door belastingbetalers met een andere samenstelling in hun brein en opvoeding, dan eventjes niet natuurlijk. En nee, geen vergissing over de uitdrukking dat we 95,5% niet kennen, c.q. weten.
  De 4,5% die we kennen, heeft de mensheid als lemmingen tot aan de rand v.d. afgrond gedreven.
  De Natuur die alles voortbracht, wordt misbruikt. Is ook niet meer terug te draaien. Helaas zijn er knappe koppen die ervanuitgaan dat ze zichzelf produceerden en zijn in de plaats getreden van hetgeen dat ons en alles dat we kennen werkelijk produceerde. Foutje v.d. Natuur misschien? Stel u voor dat we 1% meer zouden kunnen begrijpen van de materie (waar we zelf deel van uitmaken)? Kunt u zich de ramp voorstellen? Nou ja ramp, voor degene die het overkomt.
  Zelfs Einstein, een man waar ik bewondering voor heb, heeft tot 2x toe een brief naar een politiek figuur geschreven om datgene dat zijn kennis veroorzaakte niet te gebruiken.
  Helaas!
  Verder lijkt het zo, de Natuur zal het worst zijn.

 19. Hans Velderman schreef:

  Ook zegt deze meneer en knappe kop ; “de taal van de wetenschap is Engels”. ” Engels is het nieuwe Latijn”. Engels was reeds eeuwenlang een mix van talen, een slaventaal. Keltische, Germaanse talen en latijn. De herders toen tijdens de Romeinse overheersers, spraken Grieks om zich te onderscheiden van het plebs. Kan verkeren en maakt feitelijk niets uit. Werner von Braun en consorten, (ooit in dienst van massamoordenaars) spraken uitsluitend Duits! Ook de gebroeders Oppenheimer en Einstein spraken Duits. De WienerKreis leden onderhielden zich in Duits.
  Rare jongens in Cern? Nee, geweldige mensen! Denken slechts zeer beperkt en daar schieten wij, u en de rest weinig of niets mee op.

 20. joop dorrepaal schreef:

  Meneer Velderman, eerlijk gezegd valt het me moeilijk een lijn in uw reactie te ontwaren. Het gaat me te veel moeite kosten een integrale repliek op te stellen. Vandaar dat ik er voor kies uw bijdrage op de voet te volgen en zo nodig te larderen met mijn commentaar. Misschien is dat voldoende.

  Hans Velderman zegt:
  23 december 2015 om 17:40

  1 V: Meneer Dorrepaal, u gaat iets uitleggen. Mooi! “Die selecteert zichzelf als het ware” . Hebt u goed gelezen. Hebben we eerder meegemaakt. Verzuiling noemden ze het toen. Lijkt erop dat er mensen met bepaalde hersensamenstellingen en neurotransmitters en opvoeding zich afscheiden van de anderen.
  D: Ja, soort zoekt soort; niet alleen op basis van de door u genoemde kenmerken. Het is gewoon een wet van die zo door u bewonderde natuur. Als je die wet gaat proberen te verbieden breekt de pleuris uit, dat begint zich thans in Europa ook (weer) af te tekenen. Het is vrij simpel: aanpassen (i.c. Maul halten) of platwalsen.

  2 V: Voor subsidies, financiële ondersteuning door belastingbetalers met een andere samenstelling in hun brein en opvoeding, dan eventjes niet natuurlijk.
  D: Ik begrijp dat u dat spijtig vindt, meebetalen aan die “onzin”. Maar dat is het gevolg van het feit dat uw ouders u verwekt hebben, na de geboorte in doeken gewikkeld etc. It’s all in the game. En wilt u dat niet, doe dan net als zovelen die u voorgingen: have a gun, plaats de tromp tegen de slaap en haal de trekker over…

  3 V: En nee, geen vergissing over de uitdrukking dat we 95,5% niet kennen, c.q. weten.
  De 4,5% die we kennen, heeft de mensheid als lemmingen tot aan de rand v.d. afgrond gedreven.
  D: U wilt de zaak dus terugdraaien: Einstein, Bohr, Maxwell, Kepler, Schwartz, Archimedes, de uitvinders van de pijl en boog, het vuur, de speer en de knots; ze hadden allen direct na de geboorte gewurgd moeten worden. En u gewoon rillend naakt in uw hol wilgenbladen kauwen met af en toe een worm of slak er bij. Come on, Velderman…
  Los van dat: de “schuld” ligt niet bij die kennis op zich, maar bij de regelsystemen die er op toe zouden moeten zien dat die kennis zich niet tegen de soort keert. Maar die regelsystemen zijn alle gebaseerd op de door u in bescherming genomen religieuze waanideeën die alle sterk psychopathische en sadistische trekken vertonen. En dat begint met de mogelijkheden die de wetenschap heden ten dage biedt, verdomd link te worden.

  4 V: De Natuur die alles voortbracht, wordt misbruikt.
  D: U spreekt hier een moreel oordeel uit; is u nooit bijgebracht dat de natuur amoreel is? U zou moeten beseffen dat iedere aanwending van wat de neocortex produceert ook “gewoon” tot de natuur behoort.

  5 V: Is ook niet meer terug te draaien. Helaas zijn er knappe koppen die ervanuitgaan dat ze zichzelf produceerden
  D: waar haalt u dat vandaan? Kunt u namen noemen?

  6 V: en zijn in de plaats getreden van hetgeen dat ons en alles dat we kennen werkelijk produceerde.
  D: u maakt mij nieuwsgierig: kunt u uitleggen wat dat “hetgeen” dan wel is? (Op de avond van de moord op Theo van Gogh was er een heftige bijeenkomst op de Dam; kennelijk moest er stoom worden afgeblazen opdat de pleuris niet zou uitbreken. Een bekende Amsterdamse politica sprak ferm tegen de verslaggever: “het moest nu maar eens uit zijn. De dingen zouden voortaan gewoon bij de naam moeten worden genoemd”. Ze pauzeerde even en lichtte vervolgens toe: “U begrijpt wel wat ik bedoel…”) Noem dus in dit geval de “dingen” wel bij de werkelijke naam en laat het niet van mijn begripsvermogen dan wel fantasie afhangen wat u zich bij het begrip “hetgeen” voorstelt.

  7 V: Foutje v.d. Natuur misschien?
  D:eigenaardig: u veronderstelt dat er een script zou bestaan waarin vastgelegd is hoe de natuur zich zou moeten gedragen…?

  8 V: Stel u voor dat we 1% meer zouden kunnen begrijpen van de materie (waar we zelf deel van uitmaken)? Kunt u zich de ramp voorstellen? Nou ja ramp, voor degene die het overkomt.
  D: Dat hangt er maar van af hoe je die kennis aanwendt: je kunt er bommen mee maken, maar ook geneesmiddelen. En hoe dat uitpakt is weer afhankelijk van onze regelsystemen. Als daar niets aan verandert ziet het er naar uit dat het wel het eerste zal worden.

  9 V: Zelfs Einstein, een man waar ik bewondering voor heb, heeft tot 2x toe een brief naar een politiek figuur geschreven om datgene dat zijn kennis veroorzaakte niet te gebruiken.
  Helaas!
  D: maar toen was “de muis al door het gaatje”; iets waar hij overigens zelf mede debet aan was.

  10 V: Verder lijkt het zo, de Natuur zal het worst zijn.
  D: de natuur vindt of voelt niets, houdt er geen “opvatting” op na. Zie ook 4

  Hans Velderman zegt:
  23 december 2015 om 18:57

  11 V: Ook zegt deze meneer en knappe kop ; “de taal van de wetenschap is Engels”. ” Engels is het nieuwe Latijn”. Engels was reeds eeuwenlang een mix van talen, een slaventaal. Keltische, Germaanse talen en latijn. De herders toen tijdens de Romeinse overheersers, spraken Grieks om zich te onderscheiden van het plebs. Kan verkeren en maakt feitelijk niets uit.
  D: M.b.t. het Engels ben ik van mening dat het een ramp is dat dit tot wereldtaal verheven is. Het is inderdaad het resultaat van een veldslag tussen allerlei talen waardoor de wetmatigheden ver te zoeken zijn. Het grootste probleem echter is dat de schrijfwijze en de uitspraak geen enkele relatie schijnen te hebben, het lijkt daarin iets op het Chinees. Je moet de taal dus twee keer leren. Het duidelijkst zie je dat op fora waar minder goed opgeleide mensen ook hun zegje doen.

  12 V: Werner von Braun en consorten, (ooit in dienst van massamoordenaars) spraken uitsluitend Duits! Ook de gebroeders Oppenheimer en Einstein spraken Duits. De WienerKreis leden onderhielden zich in Duits.
  D: in de tweede helft van de 19-de en het begin van de 20-ste was Duitsland leidend op wetenschappelijk gebied. Logisch dus. (Ik heb nog heel wat Duitse studiewerken in bezit.)

  13 V: Rare jongens in Cern? Nee, geweldige mensen! Denken slechts zeer beperkt
  D: In dat laatste zou u zich wel eens kunnen vergissen…

  14 V: en daar schieten wij, u en de rest weinig of niets mee op.
  D: dat is maar net wat je onder “opschieten” verstaat: U zit nu naar een scherm te kijken dat geheel gebaseerd is op het soort dingen waarnaar men daar op zoek is. Anderhalve week geleden zat ik mee te kijken op het scherm van de operator van een echoapparaat naar het inwendige van het hart van mijn vrouw. Dingen die zonder de huidige halfgeleidertechniek onmogelijk zouden zijn. Ik weet waarover ik spreek, want ik heb het “buizentijdperk” nog meegemaakt.

 21. Hans Velderman schreef:

  Meneer Dorrepaal, geweldig commentaar! Zo zouden er meer kunnen zijn! Helaas kan ik pas reageren na 3 jan. Groet.
Reageer