Een religieus neutrale samenleving

Geplaatst op 23 maart 2017 door

Donderdagavond 6 april 2017 spreekt Dirk van der Blom op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede te Deventer over:

Een religieus neutrale samenleving

In zijn boek “De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving” gaat hij eerst in op de relatie tussen staat en religie om over te gaan naar het verlichtingsmodel van de scheiding van staat en religie. Dirk van de Blom zal de verbindingen en de scheidingen door de eeuwen heen schetsen. Hij zal overstappen naar de veranderende samenleving en zich de vraag stellen: Welke rol speelt religie tegenwoordig in de samenleving? Nederland blijft niet onberoerd van de oorlog tussen het islamitische kalifaat waar de verbinding tussen staat en religie radicaal met geweld wordt afgedwongen. Tegenover de landen die de scheiding van staat en kerk hoog in hun maatschappelijke vaandel hebben staan. Kunnen we als samenleving de scheiding van staat en religie als cultuurgoed overeind houden?

Op grond van zijn jarenlange ervaring binnen de politie en onder andere door zijn onderzoek naar de moord op Theo van Gogh zal Dirk ingaan op hedendaagse debatten als gevolg van Charlie Hebdo en de aanslagen in Parijs en Brussel.

Wil je een beeld krijgen van de mogelijkheden om te komen tot een volledige scheiding van staat en religie in de samenleving kom dan donderdag 6 april 2017 om 20:00 uur naar de Fermerie te Deventer.

Klik hier voor meer informatie.
27 reacties “Een religieus neutrale samenleving”


 1. HvdBerg schreef:

  Wat een kolder, een religieus neutrale samenleving. De enige religieus neutrale samenleving is een atheïstische dictatuur en die is verre van neutraal. Meneer De Vries, wanneer breekt het licht nou eindelijk in u door. Een samenleving is sowieso nooit neutraal.

 2. ben warner schreef:

  Meneer VdBerg, doorgaans redeneert u begrijpelijk, hoewel u de verkeerde wegen inslaat, maar dat verwijt u mij ook. Deze keer evenwel niet. Waarom komt u uit op een dictatuur als het om een godvrije samenleving gaat. Als er geen geloven waren, zou er ook geen atheïsme bestaan? Dus dat maakt een atheïstische dictatuur alleen al om die reden onbestaanbaar.Wat u veronderstelt, is dat atheisme tot een dictatuur leidt die religies verbiedt. Maar er valt niets te verbieden als godsdiensten er niet waren.
  Dictaturen zijn vormen van macht en staatsbeheer, die hoe dan ook een visie representeren van het gegeven, dat de machthebbende het bij het rechte eind heeft. Machtsideologieën kunnen op alle menselijke vormen van visies worden gebaseerd met maar één doel, namelijk dat ze tot macht leiden en deze impliciet rechtvaardigen.
  Het moet u toch geworden zijn, dat de meeste atheïsten elke vorm van macht afwijzen en juist ook daarom het feit, dat het gelijk zou liggen bij één persoon (dictator of godheid), omdat ze absolutismen afwijzen. Atheïsten zijn zoekende naar een menselijke omgang die niet gebaseerd is op het gelijk vanuit een nooit te bewijzen standpunt. Zij streven naar een waardenvrije maatschappij, behoudens de gezamenlijke afspraak ons te houden aan wat goed is, menswaardig en voor iedereen onbedreigend. Zo beschouw ik waarachtige atheïsten als ethici.

 3. Anton Mullink schreef:

  Nog een reactie op Mijnheer vd Berg: u vergist zich schromelijk. Religieus-neutraal is een bijzonder milde formulering voor het onomstreden feit, dat de rede de énige bron van kennis is. Hebt u nog niet in de gaten wat de openbaring van Jahweh en de gewelddadige influisteringen van Allah voor rampzalige gevolgen gehad hebben? En dat is nog steeds het geval. Kijk eens even naar die mafketel van jouw geloofsgenoot Trump. Die zou je toch wel even aan het denken moeten zetten. Blijft u de mogelijkheid open houden politiek te bedrijven op basis van verzinsels van welk geloof dan ook? Blijf lekker troost zoeken in een fictief geloof. Jammer dat zoveel mensen slachtoffer worden van deze rampzalige mythes. De koran is overigens gebaseerd op de mythes van de bijbel, dat gezellige woord van god. Gelovigen zelf zijn slachtoffer van de indoctrinatie van hun geloofsopvoeding. Als het aan Allah ligt zouden alle ongelovigen hun kop verliezen, en Jahweh (de vader van de ‘lieve’ Jezus) gunt hen een eeuwig vuur. Kinderen van de heidenen moeten op bevel van jouw god tegen de rotsen gesmeten worden.
  Gelukkig kent u en de meeste gewone gelovigen hun eigen heilige boeken niet.

 4. thomas bakker schreef:

  “Maar er valt niets te verbieden als godsdiensten er niet waren.”
  Er valt alleen niets te verbieden als mensen er niet waren.

  “…gunt hen …”
  …gunt hun …
  Mag het verdomme es hun zijn, gaan we hen gebruiken. Is dat ter compensatie of zo?

  Overigens krijg ik de indruk dat DvdB pleit voor een strikte scheiding van kerk en staat, dus het lijkt mij alleen maar heilzaam als hij zijn boodschap bij Hans en zijn PvdR komt uitdragen. Misschien leren ze er nog wat van.

 5. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, als……
  Als is geen realiteit. Er zijn mensen met een religie en mensen zonder religie. In een samenleving hebben beiden evenveel rechten en evenveel plichten. Ook als een overgrote meerderheid atheïstisch is bestaat er nog steeds geen democratisch recht om de wil van de meerderheid op te leggen. Dat kan slechts in een dictatuur. Een atheïstische dictatuur in dit geval. Nooit gemerkt dat uw mening, dat er nooit een atheïstische dictatuur kan bestaan, breed gedragen wordt. Atheïstische dictaturen waren er bij bosjes en China en Noord Korea zijn het nog steeds. Lees ook het programma van het clubje van meneer Hans de Vries en huiver.
  U heeft het over een waardenvrije maatschappij, waar alleen gebeurt wat goed is. Lijkt me volledig in strijd met elkaar.

  Meneer Mullink ik begrijp dat u graag voor mij wilt bepalen hoe en wat ik moet denken en geloven. Weet u wat een mooi gebod is? Maak geen gesneden beelden. U heeft het over een fictief geloof. Lijkt me een zeer wonderlijke combinatie. Maar ja, u gelooft in wonderen. Een paradijselijke wereld die zomaar ontstaat wanneer de religie verdwijnt. Verder kunt u mij misschien wat wegwijs maken in uw wonderbaarlijke uitleg van duizenden jaar oude teksten.

 6. Toon Swinkels schreef:

  Religieuze dictaturen waren en zijn er ook bij bosjes.

 7. Anton Mullink schreef:

  Het is niet mijn bedoeling wie dan ook te vertellen hoe of wat te denken (dat laat ik aan religies over) maar wel lijkt het me raadzaam te leren dénken en uitsluitend uit te gaan van het gezonde verstand of wel de rede. Uitgaan van verzinsels (religies dus) is blijkbaar onnozel en rampzalig.

 8. ben warner schreef:

  @VdBerg. Waardenvrij betekent voor mij vrij van dictaturen. Religieus of niet. Er waren dictaturen die atheïstische idelogieën aanhingen, dat stelt u terecht, maar die dictatuur kwam op zich niet voort uit het atheïsme. We kennen ook religieuze dictaturen, maar uzelf hangt het standpunt aan dat waarachtige religies nooit dictaturen voorstaan. God is goed en zijn gelovigen ook mits zij zijn leer volgen. Dat doen ze dus net niet. Dictaturen ontlenen de macht volledig aan hun eigen wijze van denken of aan een onbewezen superioriteit.
  Geeb boek verkondigt de ultieme kennis of kan deze claimen. Boeken komen van mensen en die mensen hadden en hebben geen van allen de ultieme kennis of wijsheid in pacht. Het is dus telkens weer bewijzen met steekhoudendec argumenten.
  In Columbia voltrok zich een ramp met die modderstroom. Een moeder dankte God voor het behoud van haar man en kinderen. En als nuchter tyoe vraag ik dan: Mooi Moeder, maar hoe zit het dan met de moeders van die anderen meer dan 200 doden, die dezelfde God aanbidden en die ook hoopten. Het antwoord is dan: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Alsof dit een bewezen en ontroleerbaar argument is. Nee, dat is vluchten voor de werkelijkheid. Duivelse bedotterij. De dictatuur van de bedotterij. En dat acht ik ten enenmale misdadig. Als die God van u echt bestaat, moet hij zich verontrust afvragen hoe hij mensen hersenen gaf, die ze op deze manier gebruiken. Hij is almachtig en volmaakt. Nou blijkbaar niet. Ergo het is een knoeier of wat wel redelijk klinkt, hij bestaat gewoonweg niet.

 9. Toon Swinkels schreef:

  @Ben Warner #8,
  Het is inderdaad zo’n dooddoener: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”.
  Ik antwoord dan vaak: “Die van een dementerende bejaarde ook”. 😉

 10. HvdBerg schreef:

  Meneer Warner, ik zie dat u er eigen definities op na houdt.
  Ik zou willen dat vrijdenkers eens een zinnig antwoord gaven op religie.
  Tot nu toe is het allemaal nogal van een kinderlijk niveau.
  Kan ook niet anders als je atheïstische levensbeschouwing is gebaseerd op een afzetten tegen een onvolwassen manier van geloven.

 11. Jakob Bolk schreef:

  (10) Veel zinnigs valt er over religie niet te zeggen, behalve dat het financieel rendabel blijft om de kudde op peil en in het gareel te houden.

 12. joop dorrepaal schreef:

  betreft bijdrage #11:

  Beste Hvdberg,

  “… als je atheïstische levensbeschouwing is gebaseerd op een afzetten tegen een onvolwassen manier van geloven.”

  Kennelijk kan er onderscheid gemaakt worden tussen een volwassen en een onvolwassen manier van geloven. Misschien kunt u eens helder maken – of een poging daartoe ondernemen – wat het verschil tussen beide is.

 13. joop dorrepaal schreef:

  correctie:
  bijdrage #12 heeft betrekking op bijdrage #10

 14. thomas bakker schreef:

  Jezus, Joop, hoe lang loop je hier nou al mee. Vraag Toch niet steeds naar de bekende weg.
  Somigen geloven in sinterklaas, jij bestrijdt hem.
  Één pot nat.
  Kleuter.

 15. joop dorrepaal schreef:

  betreft bijdrage #14:

  om precies te zijn: sinds gisteren

 16. thomas bakker schreef:

  Niet dit topic, dit forum, of hoe je dit dooie gedoe hier ook wilt noemen, slimpie.

 17. Toon Swinkels schreef:

  Zo wint een vrome reformist geen zieltjes…

 18. M.Poort schreef:

  ‘Dooie gedoe’ is het zeker hier.

  Jullie geloven dat er geen God/Goden zijn, jullie hebben daar totaal geen argumenten voor die bewijzen dat een eventuele God /creator/’wezen’ uitgesloten wordt.

  Alleen maar huilen van ‘de gene die dat beweerd moet met bewijzenlast komen’! Is goed hoor kunnen we doen, graag zelfs.

  Maar waarom zouden atheisten geen bewijzenlast moeten leveren? Omdat het logisch of erg aannemelijk is dat er geen creator is?
  Wat is dan wel logisch? Evolutie, die totaal niet bewezen is en gebaseerd is op veel fantasie en aannames? Of een oerknal uit het niets? Of eeuwigheid door feit actie/reactie?

  Daar aansluitend kunnen jullie de bijbel op geen punt ontkrachten. Zag 100 vragen voor christenen voorbij komen op een atheisten site, goeiedag daar kon simpele ik zelfs al op de helft antwoord geven.
  En gefeliciteerd als we op een paar vraagjes effe geen antwoord weten of zelfs geen antwoord op hebben.

  Werd hier ook gezegt; God kan niet bestaan ,natuurkundig niet. Dit zegt niks! Waarom kan een eventuele schepper, niet Buiten onze natuurkunde / wetenschap om bestaan? Alsof bewezen is dat dat niet mogelijk is. God staat daar boven en heeft het tenslotte zelf gecreëerd!

  Er is geen enkel excuus voor ;waarom was u onzichtbaar in uw schepping ? Er zijn genoeg bewijzen richting hem. En God zelf zegt dat ook.
  “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.” (Romeinen 1:20)

  En dan nog maar gezwegen over de vele 10 tallen bijbelse profetieën die zijn uitgekomen, hoe wordt dat verklaart dan hier?

  Bewijzen worden gewoon weg geduwd. Voorbeeld er ligt 4 km hoog in de gebergte arrarat een uniek bewezen bouwwerk. Gedateerd op 4000 jaar voor Christus (Veel bewijs materiaal video’s foto’s) Er zijn vele christelijke wettenschappers die zeggen de ark daar te hebben gevonden. ‘Neutrale’ Wetenschappers erkennen dat er wel iets ligt , maar het is allemaal door geloof gedreven!
  Waarom gaan er dan geen neutrale wetenschappers naartoe? Er ligt zoiezo iets! Als er hier wat in de Rijn ligt uit 1600 staan ze er gelijk bij. Vreemd wereldje.

 19. M.Poort schreef:

  Ik bouw mijn geloof hier niet op ,maar vind erg interessant. En wie weet is het een grap van iemand (betwijfel ik) maar dan nog. Het wordt voor zo ver mogelijk belachelijk gemaakt of weg gestopt.
  Durf in te zien dat er meer is, en stap uit deze trieste omgeving en dit ‘Dooie gedoe’

  http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/ark-van-noach-zou-nu-%C3%A9cht-gevonden-zijn-1.237065 bekijk ook even meerdere sites hier over en youtube video’s is genoeg over te vinden.

 20. Jakob Bolk schreef:

  (18) Alleen maar huilen van ‘de gene die dat beweerd moet met bewijzenlast komen’! Is goed hoor kunnen we doen, graag zelfs.

  Maar waarom zouden atheïsten geen bewijzenlast moeten leveren? Omdat het logisch of erg aannemelijk is dat er geen creator is?

  Meneer V/d Berg, u lijkt me nogal gedreven in het leveren van de bewijslast voor het bestaan van een god of goden ! Fijn, ik zou zeggen kom er eens mee voor de dag. Het is nog niemand in 2000 jaar gelukt om het bewijslast rond te krijgen, zelfs nog geen flinterdun bewijs in die richting. U zou u zelf er niet alleen een dienst mee bewijzen, maar wij atheïsten willen het bewijs ook graag zien.
  Dus, uw eerste zin gaf mij hoop, totdat ik weer een alinea verder lees dat u vindt dat de atheïsten het bewijs maar moeten leveren. Een leuk maar oeroude riedeltje van u, het geeft echter meteen maar weer aan dat niemand van uw club er ooit in zal slagen om aan te tonen dat er een hemelse strafrechter actief is. En dat is alles zeggend !

  Het is met onwillige honden slecht hazen vangen, maar vooruit dan.. voor de laatste keer ! Wat NIET bestaat valt ook niet te bewijzen.

 21. M.Poort schreef:

  Jacob bolk #

  Zie dat jullie alle geloven willen bestrijden, werd hier pas nog vermeld. Hoe dan?? Als jullie geen argumenten hebben tegen het bestaan van die Goden.
  Alleen maar door het belachelijk te maken en te zeggen dat het niet erg aannemelijk is? Vreemd gebeuren hier allemaal.

  En mr Bolk ,ik heb vele bewijzen geleverd uit ondermeer argeologische vondsten/schepping/betrouwbaarheid bijbel etc etc . Ik ga ze niet weer herhalen. Het is een optelling van bewijzen die richting God gaan. Waar je uit kan concluderen dat het waar is. Hoe wilt u die dingen anders zien??? (O sorry, ik stel weer een vraag ,dat mag ik niet doen natuurlijk)

  Vreemd vind ik, dat u wel op die manier rekent een veel waarde hecht kwa optelling, als het gaat om aannames en waarschijnlijkheid wat betreft evolutie.

  Aannames maken niet iets waar. Bewijzen doen dat wel! U weet toch wel het verschil tussen die 2 dingen?

  Waarom hecht u wel zoveel waarden aan waarschijnlijkheid en aannames betreft evolutie, maar niet aan argeologische vondsten/ schepping en bewijzen die betrouwbaarheid bijbel aantonen??

  mvg

 22. HvdBerg schreef:

  Meneer Dorrepaal, u wilt een voorbeeld van een onvolwassen manier van geloven.
  Leest u de teksten eens van de heren Mullink en Aalten om maar een paar voorbeelden te noemen.

 23. joop dorrepaal schreef:

  betreft bijdrage #22:

  Beste Hvdberg,

  U heeft de degen vaak genoeg met mij gekruist om te kunnen weten dat ik me niet met een soort “exemplarische definitie” laat afschepen. Maar laat mij u op weg helpen.

  Om te beginnen zouden we het met elkaar eens moeten worden over wat we onder “geloven” verstaan. Ik houd het erop dat geloven het mentale proces is van het onderdrukken van de neiging tot minimalisering van de discrepantie tussen een deel van de werkelijkheid en de daarvan door ons gevormde perceptie. Geloven doen we dus allemaal, zeker weten kunnen we niets.

  We verkeren in een spanningsveld: enerzijds willen wij – om er onze beslissingen op te baseren – een zo goed mogelijk beeld van de werkelijkheid hebben; anderzijds zijn er factoren die dit streven tegengaan. Doorgaans zijn die tegenwerkende factoren heel plausibel en ook heel nuttig: als er een tijger op je komt aanstormen is een vaag beeld van de werkelijkheid meestal wel voldoende om je te doen besluiten een goed heenkomen te zoeken: actie! En wel zo gauw mogelijk… Anderzijds is het niet ondienstig wat dieper op de zaak in te gaan die een of andere oplichter je voorschotelt.

  In het algemeen zou je kunnen spreken van een kosten-baten analyse: wat moet je er aan energie en tijd in steken en wat levert het je uiteindelijk op. Mentale arbeid vreet energie (kijk maar eens naar hoe de bloedstroom van en naar het hoofd geregeld is) en daardoor is het niet verwonderlijk dat we het bijltje er al snel bij neergooien: we geloven het wel (in dubbele betekenis).
  We zijn dus geneigd tot wat ik maar lichtgelovigheid zal noemen, een heel natuurlijke eigenschap. Uiteraard wordt door tal van partijen hier listig gebruik van gemaakt, enerzijds door ons een vals beeld van de werkelijkheid voor te spiegelen, en anderzijds ook door ons te beletten kritische vragen te stellen, door ons dom (lees: onwetend) te houden, bijvoorbeeld ook door het instellen van een taboe waarbij het stellen van bepaalde vragen wordt tegengegaan door ze als heiligschennend te bestempelen.

  Wellicht is het u mogelijk op basis van deze definitie van “geloven” aan te geven wanneer een manier van geloven nu volwassen en wanneer onvolwassen is.
  Voor het geval u het met mijn definitie niet eens bent, verneem ik graag wat de uwe is.

 24. MvLoen schreef:

  #21 “En mr Bolk ,ik heb vele bewijzen geleverd uit ondermeer argeologische vondsten/schepping/betrouwbaarheid bijbel etc etc ”

  Nee.
  U citeert / verwijst naar geblaat van (vertalingen van) Answers In Genesis.
  Die hebben dezelfde bewijs-waarde als die van het bestaan van draken in de boeken van Tolkien en J.K Rowling (bewijs maar dat er geen vuurspuwende draken bestaan).

  Met uw argumentatie heeft Harrie Weggelaar ook gelijk met zijn ‘atomen bestaan uit ruimteschepen’-“theorie”.

 25. M.Poort schreef:

  Mvloen 24#

  Wat een wijsheid van u! Hierdoor vallen al deze christelijke argumenten als een kaartenhuis in elkaar.

 26. Toon Swinkels schreef:

  Misschien kunnen de boeken van (A)B(J,W,A,G) en AB van Wijckmade ook als heilige boeken gezien worden; ze zijn per slot van rekening ook door geestelijken geschreven.

 27. HvdBerg schreef:

  Meneer Dorrepaal, ik kan me in uw definitie vinden. Wat mij betreft valt alles wat, zoals al gezegd, door de heren Mullink en Aalten hier wordt neergezet als feiten over de religie hieronder.
Reageer